TERMS & CONDITIONS

Niniejszy regulamin służy zapewnieniu spokoju oraz bezpieczeństwa pobytu w Hostelu Toruń Główny. Przestrzeganie jego postanowień decyduje o możliwości skorzystania z naszej oferty w pełnym zakresie. W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji. Recepcja czynna jest 24 godziny na dobę.

  1. Pokój / łóżko w Hostelu wynajmowane jest na doby, po uregulowaniu zapłaty przy meldunku, za okazaniem do wglądu aktualnego dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy). Wieloosobowe pokoje mają charakter koedukacyjny. Każde dostępne łóżko przeznaczone jest wyłącznie dla jednej osoby.
  1. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00. Nieopuszczenie pokoju do godziny 11.00 skutkuje obciążeniem kosztami kolejnego noclegu. W godzinach od 11.00 do 14.00 odbywa się sprzątanie obiektu.
  1. Podczas meldowania Goście zobowiązani są do okazania recepcjoniście ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz uiszczenia pełnej należnej opłaty za wybraną ilość noclegów. Goście nie posiadający ważnego dokumentu tożsamości, nie zostaną przyjęci.
   Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu zameldowania, winno zostać zgłoszone w recepcji do dnia, w którym upływa termin rezerwacji miejsca noclegowego, najpóźniej do godziny 10.00. Spełnienie takiego życzenia zależne będzie od posiadanych możliwości.
  1. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, pieniądze oraz kosztowności pozostawione w pokoju lub na terenie hostelu.
  1. Na terenie hostelu obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz używania otwartego ognia. Osoba paląca w pokoju może zostać obciążona kwotą do 500 zł z powodu wyłączenia pokoju z użytkowania na czas wietrzenia, sprzątania oraz prania.
   Ponadto osoba, która mimo upomnień nie zastosuje się do zakazu palenia może zostać usunięta z hotelu za zakłócenie porządku i zakłócanie pobytu innym Gościom.
   Całkowity zakaz dotyczy również spożywania napojów alkoholowych, zażywania środków narkotyzujących oraz substancji psychotropowych.
   W przypadku nieodpowiedniego lub agresywnego zachowania Gościa naruszającego regulamin hostelu, godność innych osób lub ich dobra osobiste, hostel zastrzega sobie prawo do wezwania Policji lub innych służb porządkowych i poproszenia Gościa o opuszczenie hostelu bez możliwości zwrotu pieniędzy za ewentualne niewykorzystane noclegi oraz obciążenie ewentualnymi dodatkowymi kosztami związanymi z nieprzestrzeganiem regulaminu.
  1. Cisza nocna na terenie hostelu obowiązuje od godziny 23.00 do godziny 7.00.
   Goście, którzy w czasie trwania ciszy nocnej wchodzą, lub wychodzą z hostelu powinni dołożyć wszelkich starań, aby nie zakłócać wypoczynku pozostałym osobom.
  1. Hostel zapewnia: nocleg, pościel, zachowanie tajemnicy o danych osobowych Gościa, sprzątanie pokoju, zmianę pościeli minimum 1 x w tygodniu przy dłuższym pobycie oraz wykonywanie niezbędnych napraw – w jego obecności jeżeli wyrazi na to zgodę. Goście proszeni są o niezwłoczne zgłaszanie wszelkich usterek pracownikom recepcji. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za awarie wynikłe nie z jego winy (brak prądu, światła, wody itp.) i nie stanowi to podstawy do obniżenia należności za pobyt.
  1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach otwartego ognia, grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hostelowego. Zakaz nie dotyczy ładowarek do telefonów komórkowych z zastrzeżeniem obowiązku ich odłączania podczas nieobecności w pokoju.
  1. Hostel nie odpowiada za utratę lub uszkodzenia pozostawionych w pokoju rzeczy osobistych, pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności oraz innych przedmiotów osobistych Gościa.
  1. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
  1. Gość hostelowy ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hostelu powstałe z jego winy.
  1. Każdorazowo opuszczając pokój gość zobowiązany jest zamknąć drzwi oraz zabezpieczyć schowek używając powierzonej karty i klucza. Zgubienie karty lub klucza skutkuje obciążeniem gościa karą w kwocie 50 zł.
   Przed opuszczeniem hostelu, Goście zobowiązani są o pozostawienie karty w recepcji.
  1. Gość hostelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres pobytu, za który uiścił należną opłatę.
  1. W pokojach hostelu oraz na jego terenie mogą przebywać jedynie osoby zameldowane w recepcji hostelu.
  1. Hostel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hostelu, wyrządzając szkodę w mieniu hostelu lub Gości, a także pracowników hostelu.
   Hostel może odmówić przyjęcia Gościa, który znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takim przypadku hostel zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego zatrzymania uiszczonej przez niego, należnej opłaty za pobyt.
  1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wymeldowanego Gościa w pokoju hostelowym, przechowywane będą na terenie hostelu przez okres 1 miesiąca. Ewentualny zwrot odbywa się na koszt Gościa.
  1. W trakcie korzystania z części wspólnych hostelu, w tym aneksu kuchennego, łazienek oraz holu, Gość zobowiązuje się zachować porządek.
   Obowiązuje bezwzględny zakaz wyrzucania przez okna wszelkiego rodzaju odpadków oraz przedmiotów.
  1. Podczas meldunku w hostelu Gość zaświadcza, że podane dane są aktualne oraz prawdziwe.

 

   1. Ceny obowiązujące w hostelu podane są w PLN i zawierają 8% podatek VAT.
    Ceny zależą od sezonu, ilości dostępnych miejsc w hostelu oraz stosowanych promocji. Gości obowiązują ceny, które są publikowane i potwierdzane w momencie dokonywania rezerwacji. Opłata za pobyt pobierana jest za całość rezerwacji od Gościa w chwili zameldowania w hostelu (z góry).  Jeżeli gość dokonuje rezerwacji telefonicznie lub mailowo, zobowiązany jest on wpłacić zadatek w wysokości 50% kosztów pobytu na wskazane konto bankowe. Cena zawiera wszystkie podatki. Cena za nocleg jest umowna i nie jest stała, regulowana jest dostępnością miejsc w hostelu. Aktualne ceny dostępne na stronie internetowej hostelu w zakładce ”CENNIK”. Hostel zastrzega sobie prawo zmian cen na czas lokalnych wydarzeń kulturalnych i sportowych.
  1. Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT za nocleg po wcześniejszym poinformowaniu o tym pracownika recepcji.
  1. Wysokość opłat dodatkowych zamieszczona jest w załączniku nr 1 do regulaminu i pobierana jest m.in. za: miejsce parkingowe, napoje, wypożyczenie ręcznika, suszarki, żelazka, oraz innych.
 1. Opłata niezależna od hostelu. Zgodnie z uchwałą nr 430/12 podjętą przez Radę Miasta Torunia w dniu 01.01.2013 - opłata miejscowa wynosi 2 zł/os. i jest pobierana za każdy dzień pobytu, przy czym opłata dotyczy pobytów dłuższych niż 1 doba.
 • Przy dokonywaniu rezerwacji przez Gości indywidualnych – w wyznaczonym terminie, wymagana jest wpłata zadatku w wysokości  50% kwoty całej rezerwacji. Pozostała kwota powinna wpłynąć na konto hostelu najpóźniej na 7 dni przez zameldowaniem Gościa. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość dopłaty pozostałej kwoty w dniu zameldowania w recepcji.
  W przypadku dokonywania rezerwacji poniżej 10 dni, lecz więcej niż 1 dobę przed przyjazdem, wymagana jest wpłata całości kwoty.
 • Przy dokonywaniu rezerwacji dla grup warunki płatności mogą być ustalane indywidualnie dla każdej grupy drogą mailową lub pisemną za zgodą stron.
  Złożenie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem hostelu.
  Rezerwacja jest potwierdzona w momencie wpływu na konto hostelu zaliczki bądź całej kwoty rezerwacji uzgodnionej przez strony.
 • Wpłaty za rezerwacje należy dokonywać na konto: …………………………………….
  W tytule przelewu należy podać nazwisko, imię, nr PESEL oraz adres, na które dokonywana jest rezerwacja, terminu pobytu, liczby gości, jak również wybranej ilości łóżek lub pokoi.
  W przypadku podmiotów gospodarczych należy podać dane niezbędne dla wystawienia faktury VAT.
 • Hotel akceptuje następujące karty płatnicze: Visa, MasterCard, Maestro, JCB, American Express, Diners Club. Przy płaceniu kartą podanie numeru i daty ważności równoznaczne jest ze zgodą na pobranie należności za rezerwacje.
   1. Wszystkie płatności za pobyt grupy muszą być dokonane w dniu przyjazdu lub przelewem przed zameldowaniem grupy.
   1. Organizator pobytu grupowego zobowiązany jest do wypełnienia listy uczestników i przekazania jej do recepcji hostelu.
   1. Za zniszczenia dokonane przez uczestników pobytu odpowiada opiekun/organizator lub biuro podróży. Opiekunowie mają obowiązek powiadomienia recepcji o zniszczeniach dokonanych przez uczestników grupy. W przypadku braku powiadomienia, hostel zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury za zniszczenia na szkołę, organizację lub biuro podróży z 7 dniowym terminem płatności.
   1. W przypadku grup zorganizowanych, w trakcie meldunku pobierany jest depozyt grupowy w wysokości 30 zł/os. tytułem zabezpieczenia od ewentualnych uszkodzeń lub zniszczeń spowodowanych przez gości.
    Depozyt zwracany jest przy wymeldowaniu zakładając, że nie ma zniszczeń spowodowanych przez grupę.
  1. Hostel pobiera opłatę w wysokości 50% za każdą noc niedojazdu uczestnika pobytu grupowego – wymienionego na liście uczestników, jeśli organizator e-mailowo, na co najmniej 7 dni przed datą pobytu nie poinformuje pracowników hostelu o zaktualizowanej, ostatecznej liczbie uczestników.
  1. Gość hostelu przyjmuje do wiadomości i akceptuje niniejszy regulamin. Wszelkie zmiany treści regulaminu wymagają formy pisemnej.

Zapraszamy serdecznie!

Kierownictwo hostelu

HOSTEL TG
TORUŃ, KUJAWSKA 1

Załącznik nr 1 do REGULAMINU HOSTELU

Cennik usług dodatkowych:

 1. Wypożyczenie ręcznika:
  • mały – 2 zł,
  • średni - 3zł
  • duży – 5 zł.
 2. Koszt – cena za pośrednictwo w organizowaniu wycieczek i pozostałych imprez zostanie uzgodniona i dostosowana do wymogów gościa zawartych w zamówieniu, po uprzednim potwierdzeniu treści i kwoty zawartej w kosztorysie i uregulowaniu wymaganej należności.

Kierownictwo Hostelu